ŠOK | Športová osobnosť Košíc

Galavečer | 22. marec 2024, 19:00 | DoubleTree by Hilton Košice

Športová osobnosť Košíc má za sebou ďalší, v poradí už pätnásty úspešný ročník.

Ďakujeme všetkým fanúšikom, priateľom a podporovateľom športu v Košiciach.

O projekte

O projekte SOK

ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ KOŠÍC

Projekt Športová osobnosť Košíc vznikol v roku 2009, aby postupne vytváral primeraný spoločenský rámec spojený s oceňovaním tých, ktorí v aktuálnej sezóne alebo hoc i v dávnejšej minulosti dosiahli výnimočné športové úspechy, alebo sa svojim konaním v oblasti športu stali prirodzenými autoritami.

Vyhľadávanie a morálne oceňovanie takýchto osobností je jedným z hlavných cieľov projektu, ktorý sa stal už dobre známym aj pod skratkou ŠOK. Nominácie ocenených sú každoročne v kompetencii Košickej športovej akadémie, zostavenej z erudovaných športových novinárov a organizátorov ankety, no priestor dostávajú i návrhy odbornej verejnosti reprezentujúcej športové dianie v Košiciach.

Plejáda doterajších laureátov ŠOK je skutočne široká a pestrá. Okrem toho, že je zostavená desiatka najúspešnejších športovcov v seniorskej kategórii, priestor dostávajú i mladé talenty v kategórii Nádej, výrazné osobnosti rokov minulých, ktorým právom patrí označenie Legenda, ale tiež hendikepovaní športovci a kolektívy. Dlhovekú lásku k športu oceňujeme pod príslovečnou vizitkou Masters.

Udeľované ocenenie má, ako už bolo zmienené, výsostne morálny charakter. Všetci laureáti získavajú umeleckú kovovú plastiku, na ktorej sa autorsky podieľali akademický sochár Ján Leško a dizajnér František Záborský. Absolútny víťaz preberá i jej putovnú podobu, ktorej sa v doterajšej histórii ankety dotkli ruky výnimočných športovcov korunovaných za pomyselných kráľov či kráľovné daného roka.

“Čím ťažšie je dosiahnuť víťazstvo,
tým väčší je pocit šťastia pri jeho naplnení”

Edson Arantes do Nascimento (Pelé)

ŠOK | Laureáti 2023

Top 10
Masters
Osobitne ocenenie
Legenda
Sportovy kolektiv
Nadej
Hendikepovany sportovec

Galavečer

Galavecer

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER

Všetky výsledky športovcov i ambície vyhlasovateľov ankety budú zhmotnené a prezentované na slávnostnom galavečere, ktorého 15. ročník sa uskutoční 22. marca 2024 v hoteli DoubleTree by Hilton v Košiciach. Vysoko profesionálna produkcia, zaujímavá programová dramaturgia i špičkový moderátori Marcel Merčiak a Radka Kovaľ Mazáková zaraďujú toto podujatie, a to aj podľa slov čestného hosťa, prezidenta SOŠV Antona Siekela, medzi to najlepšie, čo sa dá v tejto oblasti na Slovensku vidieť.

Vstupenky

Vstupenky na galavecer

VSTUPENKY NA GALAVEČER

V prípade, že máte záujem stať sa súčasťou tohto jedinečného večera ako jeden z jeho hostí, obmedzený počet vstupeniek, ktoré sú k dispozícii si môžete rezervovať na e-mailovej adrese vajdova@progress.sk alebo telefonicky na 0907 496 952 prípadne si ich po dohode osobne vyzdvihnúť v sídle spoločnosti Progress Promotion Košice na Žriedlovej 30 v Košiciach. Cena zahŕňa okrem oficiálneho programu aj trojchodové servírované menu, prípitok a základnú ponuku nápojov.

Absolútni víťazi

ŠOK 2023

ŠOK 2023

DOMINIK RIEČICKÝ

Ľadový hokej

ŠOK 2022

ŠOK 2022

JURAJ SLAFKOVSKÝ

Ľadový hokej

ŠOK 2021, 2020

ŠOK 2021, 2020

ERIK ČERNÁK

Ľadový hokej

ŠOK 2019

ŠOK 2019

TIBOR SAHAJDA

Atletika

ŠOK 2018

ŠOK 2018

LADISLAV NAGY

Ľadový hokej

ŠOK 2017

ŠOK 2017

ZUZANA JUSKOVÁ

Plávanie

ŠOK 2016

ŠOK 2016

ZUZANA ŽIRKOVÁ

Basketbal

ŠOK 2015

ŠOK 2015

ANNA KAROLÍNA SCHMIEDLOVÁ

Tenis

ŠOK 2014

ŠOK 2014

ALEXANDER VAŠKO ml.

Vodné lyžovanie

ŠOK 2013

ŠOK 2013

RICHARD ŠTOCHL

Hádzaná

ŠOK 2012

ŠOK 2012

IGOR KOČIŠ

Kulturistika

ŠOK 2011

ŠOK 2011

LUCIA KUPČÍKOVÁ

Basketbal

ŠOK 2010

ŠOK 2010

PETER BARTOŠ

Ľadový hokej

ŠOK 2009

ŠOK 2009

DANA VELĎÁKOVÁ

Atletika

VIP hostia

Punc podujatiu dodávajú i jeho čestní hostia. Do Košíc v tejto úlohe postupne zavítali viacerí olympijskí víťazi, svetoví šampióni, dobyvatelia osemtisícoviek, ale i generalita nášho spoločenského a športového diania.

Tí sú spolu s laureátmi ankety vždy ozdobou záverečného Galaprogramu, aby v žiari reflektorov a v nezameniteľnej atmosfére umocnili duch priateľstva, fair play a vzájomnej prajnosti, neodmysliteľne spojenej s myšlienkou projektu Športová osobnosť Košíc.

Jozef Pribilinec

Olympijsky víťaz v chôdzi na 20 km zo Soulu 1988.

Jiří Holeček

Trojnásobný majster sveta v ľadovom hokeji.

Michal Martikán

Dvojnásobný olympijsky víťaz vo vodnom slalome.

Peter Hámor

Horolezec, ktorý ako prvý Slovák zdolal všetky himalájske osemtisícovky.

Jozef Gönczi

Víťaz Svetového pohára a dvojnásobný olympijský bronzový medailista v športovej streľbe.

Anton Siekel

Prezident Slovenského olympijského výboru.

Katarína Lokšová-Ráczová

Národná ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy.

Štatút ankety

Štatút Košickej športovej akadémie a organizácie ankety „Športová osobnosť Košíc“

I. Preambula

Iniciatíva a projekt „Športová osobnosť Košíc“ (ďalej projekt ŠOK alebo ŠOK) je projektom spoločnosti Progress Promotion Košice s r.o. so sídlom Vrátna 6 Košice. Úlohou ankety je sústreďovať pozornosť verejnosti na oblasť športu, jeho význam a postavenie v živote mesta Košice, s cieľom následne oceniť tých, ktorých na základe výkonov a výsledkov možno považovať v tejto oblasti za pozitívne vnímané osobnosti. Autorom projektu ŠOK je Branislav Koniar (Autor). Organizátorom, realizátorom projektu ŠOK je spoločnosť Progress Promotion Košice s r.o.(Organizátor).

II. Postavenie, účel a ciele Košickej športovej akadémie

Progress Promotion Košice s r.o., so sídlom na Vrátnej 6 v Košiciach zriaďuje Košickú športovú akadémiu (ďalej KŠA), ako dobrovoľný poradný orgán bez právnej subjektivity, ktorého kompetenciou je poskytovanie súčinnosti a odborného hodnotenia pri vyhľadávaní, nominovaní a posudzovaní návrhov na udelenie titulu Športová osobnosť Košíc. Cieľom je upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti, získať jej záujem, podieľať sa na návrhoch a nomináciách a zúčastniť sa spoločenskej udalosti, na ktorej budú výsledky ankety oznámené.

Počet členov a zloženie

Počet členov KŠA nie je fixne stanovený, nebude nižší ako 7 a vyšší ako 15 a bude odrážať aktuálne potreby projektu, partnerstvá a rozsah projektu, ktorý sa môže postupnými rokmi jej organizovania meniť. KŠA je zložená na návrh Progress Promotion Košice zo zástupcov partnerov projektu, športových novinárov a zástupcov Progress Promotion Košice. Pokiaľ mesto Košice prejaví záujem na projekte participovať, bude mať zabezpečené svoje miesto a zastúpenie v KŠA. Návrhy na mená členov, zastupujúcich partnerov projektu, musia byť výsledkom konsenzu medzi autorom a/alebo organizátorom a príslušným partnerom. Členstvo jednotlivých osôb v KŠA pre daný ročník bude stanovené a potvrdené v zápisnici z riadneho zasadnutia KŠA. Toto členstvo je neprenosné.

Činnosť KŠA

Je sústredená do práce súvisiacej s prípravou a organizáciou ankety ŠOK a to tak na svojich zasadnutiach ako aj individuálnou činnosťou jej členov. Zasadnutia zvoláva Progres Promotion Košice v intervaloch a termínoch podľa aktuálnej agendy a potrieb projektu. Úlohou členov KŠA je prinášať vlastné návrhy a nominácie na ocenenie ŠOK, zaoberať sa hodnotením nominácií, ktoré prídu dohodnutým a prezentovaným spôsobom z vonkajšieho prostredia, iniciatívne sa venovať úlohám, o ktorých plnenie môžu byť požiadaní. Rozhodnutia KŠA sú prijímané konsenzuálne alebo hlasovaním. Pre prijatie rozhodnutia hlasovaním je rozhodujúci názor nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov patrí rozhodujúci hlas predsedovi KŠA, ktorého menovanie je v kompetencii Autora projektu. Členstvo a práca v KŠA je dobrovoľné a nehonorované. Administratívne, manažérske, produkčné a iné výkony zabezpečuje na svoje náklady spoločnosť Progress Promotion Košice. Člen KŠA má nárok na 2 čestné vstupenky na záverečný galaprogram spojený s vyhlásením výsledkov ankety ŠOK.

III. Názov projektu ŠOK

Projekt ŠOK bude organizovaný pod názvom „Športová osobnosť Košíc“. Pre potreby komunikácie a medializácie významu a cieľov tejto iniciatívy navonok bude používať i skrátenú formu ŠOK spolu s príslušnou grafickou značkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou názvu a identity projektu.

IV. Organizácia a zabezpečenie projektu ŠOK

Projekt ŠOK je otvorený širokej spolupráci s tretími subjektmi, ktoré sa stotožnia s cieľmi, smerovaním a princípmi tohto projektu. Partnerom projektu ŠOK sa môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodne podporiť projekt ŠOK svojou činnosťou, sponzoringom alebo iným, pre ciele ŠOK vhodným, vyhovujúcim a potrebným spôsobom. Vyhľadávanie, oslovovanie, kontrahovanie alebo odmietnutie partnerstva je plne v kompetencii Autora projektu a/alebo Organizátora.

V. Princípy ankety ŠOK

Počet športovcov, ktorých KŠA zaradí do záverečnej nominácie nie je fixne stanovený. Môže kolísať v závislosti na aktuálnych výkonoch, výsledkoch a počinoch v danom roku. Záverečná nominácia bude oznámená a publikovaná spravidla 30 a viac dní pred predpokladaným dňom slávnostného vyhlásenia výsledkov. Meno absolútneho víťaza zostane nezverejnené až do tohto dňa. Ďalšie poradie nominovaných sa už nebude uvádzať. Komunikovať sa bude iba zoznam športovcov v abecednom poradí.

VI. Kategórie ankety ŠOK

TOP 10

Do hlavnej kategórie Top 10 nominuje KŠA aktívnych športovcov – jednotlivcov alebo členov športového kolektívu bez rozdielu veku a pohlavia za výnimočné športové výkony a výsledky dosiahnuté v danom roku, resp. za dlhoročný prínos v oblasti športu, ktorí zároveň spĺňajú aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
1. ide o športovca, ktorého športové začiatky sú späté s mestom Košice a zároveň je v aktuálnej sezóne reprezentantom košického klubu alebo individuálne pôsobí na pôde mesta Košice
2. ide o športovca, ktorý športovo vyrastal inde, avšak v aktuálnej sezóne je reprezentantom košického klubu alebo individuálne pôsobí na pôde mesta Košice
3. ide o košického športovca, ktorého športové začiatky sú späté s mestom Košice, avšak v súčasnosti dosahuje mimoriadne výsledky mimo metropoly východu Posúdenie oprávnenosti nominácie podľa kritérií v bodoch 1, 2 a 3 je plne v kompetencii KŠA. 

Legenda

Ocenenie v kategórii Legenda odovzdá KŠA vybraným športovým ikonám, ktoré sa v minulosti pričinili o šírenie dobrého mena košického športu a aj dnes môžu byť ľudským a športovým vzorom pre svoje okolie a nastupujúce generácie. Počet ocenených nie je pre daný kalendárny rok pevne stanovený, je v kompetencii KŠA, spravidla pôjde o 1 – 4 osoby.

Nádej

V kategórii Nádej oceňuje KŠA výnimočné športové výkony a výsledky dosiahnuté v danom roku v mládežníckych a juniorských kategóriách prípadne výnimočný rodiaci sa talent. Účelom a cieľom je vyhľadávať a podporiť talenty, ktoré sú prísľubom pre šport v Košiciach. Ani v tejto kategórii nie je počet ocenených pevne stanovený. Spravidla budú udelené 1 – 3 ocenenia.

Športový kolektív

V kategórii Športový kolektív oceňuje KŠA športové úspechy a iné povšimnutiahodné počiny košických klubov a kolektívov v danom roku ale tiež prácu tímov a klubov v oblasti športu pre všetkých.

Hendikepovaný športovec

V kategórii Hendikepovaný športovec oceňuje KŠA výnimočné športové výkony dosiahnuté v danom roku, resp. dlhoročné úspešné pôsobenie medzi športovcami, ktorí napriek svojmu hendikepu dosahujú vynikajúce športové výsledky a svojim prístupom a odhodlaním sú i výnimočnými osobnosťami.

Masters

Ocenenie v kategórii Masters udeľuje KŠA stále aktívnym športovcom, ktorí sa so zanietením a láskou venujú športu na vrcholovej úrovni napriek svojmu veku a vo svojej kategórii dosiahli za daný rok pozoruhodné výsledky resp. sú svojou húževnatou prácou pre šport dlhoročným prínosom.

VII. Forma ocenenia ŠOK

Ocenenie ŠOK má vo všetkých kategóriách výsostne morálny charakter a je stvárnené v podobe umeleckej plastiky z autorskej dielne dizajnéra Františka Záborského a akademického sochára Jána Leška. S ocenením ŠOK nie sú a v budúcnosti ani nebudú spájané žiadne finančné ani iné materiálne hodnoty. Ocenenia budú laureátom ankety odovzdané na slávnostnom galavečere, ktorý je vyvrcholením projektu ŠOK. O jeho forme, priebehu a organizačnom zabezpečení rozhoduje Progress Promotion v spolupráci s partnermi projektu. Zámerom je vytvorenie dôstojného a atraktívneho spoločenského formátu, na ktorom budú výsledky oznámené. Členovia KŠA spravidla nemajú povinnosti spojené s prípravou tohto ceremoniálu, pokiaľ o to nebudú osobitne požiadaní.

VIII. Práva a aktíva k projektu ŠOK

Všetky práva spojené s projektom ŠOK sú výhradným vlastníctvom Autora projektu ŠOK a Organizátora. Bez ich súhlasu nie je možné ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Aktíva projektu, jeho rozpočet a krytie nákladov spojených s projektom ŠOK sú v kompetencii a idú na ťarchu organizátora.  

Partneri

Organizátor

Progress Promotion Košice

Gestor

Košice

Hlavní partneri

Betpres
Witkowitz Slovakia

Partneri

STRABAG
Eskada<br />
Staltamon
Cesty Kosice
SOS electronic
Cassovia Running Team
SNP Energy
www.KVETYZUZKA.sk
Apolis

Mediálni partneri

telKE
dennik Sport
Antik Telecom
Slovensko .gratis